Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Polygraf

Diarienummer
Koordinator 2D fab AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Polygraf syftade till att undersöka om 2D fabs IP passar på en ny marknad, om grafen passar som tillsats i material ämnade för 3D utskrift. Vår ansats var att elektriska egenskaper skulle vara intressanta, men våra marknadskontakter visade att styrkeegenskaper hos material är betydligt mera prioriterat än elektriskt ledande egenskaper. En teknisk patentöversikt har gjorts och inga direkta hinder föreligger med 2D fabs metod.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ansatsen var att det finns ett behov av ledande polymermaterial till 3D skrivare. Slutsatsen är att det främst finns behov av att förbättra mekaniska egenskaper. Grafen kan ge förbättrade mekaniska egenskaper hos material till 3D skrivare och därmed bidra med konkurrenskraft och stark tillväxt av 3D-branschen. 3D är intressant eftersom den har mycket stark tillväxt och de industriella applikationerna är ökande. 2D fab kommer att styra om utvecklingsarbetet mot mekanisk styrka hos polymerer.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre delar. Marknad, prototyp och IP. I marknadsdelen kontaktade vi ett tiotal företag och insåg att mekaniska egenskaper har betydligt högre prioritet än elektriska egenskaper. I prototypdelen har vi påbörjat att ta fram ett prototypmaterial, vi hann dock inte hela vägen fram under projekttiden, utan arbetet fortsätter. Vi har positiva lab. data., speciellt vad det gäller mekaniska egenskaper. IP delen visade att vår IP inte stöter på några hinder och vi har också fått uppslag på några patenteringsmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00575

Statistik för sidan