Policyutveckling och affärsmodeller för koldioxidlagring

Diarienummer 2016-03387
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 4 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Målet är att utveckla underlag till nya policyer (styrmedel och riktlinjer) och affärsmodeller som kan driva implementering av koldioxidlagringsteknik och andra storskaliga, transformativa tekniker för att nå nollutsläpp av växthusgaser. Syftet för projektet är att underlagen till nya policyer och affärsmodeller skall möjliggöra uppfyllelse av Sveriges långsiktiga klimatmål och bidra till de globala ansträngningarna att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader och sträva mot att begränsa den till 1,5 grader.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla rekommendationer till förändringar av styrmedel på svensk och internationell nivå, samt tillhörande förslag till affärsmodeller för de industrier som utvecklar och installerar CCS-tekniken och andra transformativa tekniker såsom biobränslen och elektrifiering. Fokus kommer att ligga på hur optimerad kostnadsfördelning, risk och finansiering kan ge samhällsekonomisk effektivitet, samt hur kraftfulla incitament kan leda till stora utsläppsminskningar i svenska industrier samtidigt som deras konkurrenskraft stärks.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet som löper under tre år med start i november 2016 genomförs i huvudsak av Chalmers och Biorecro, med stöd av en bred referensgrupp med företrädare för företag, intresseorganisationer, miljöorganisationer, kapitalförvaltare och myndigheter. Arbetet är uppdelat i fem arbetspaket (AP), vilka i sin tur är uppdelade i arbetsuppgifter: AP1 Projektkoordinering, kommunikation och resultatspridning, AP2 Kostnads- och finansieringsanalys, AP3 Policyutveckling, AP4 Affärsmodellutveckling, och AP 5 Syntes och systemanalys.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.