Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Policy Lab för drönare

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Viktiga resultat som projektet gav

RISE har agerat processledare för analys- samt workshoparbete som genomförts inom ramen för regeringsuppdraget N2018/03935/MRT som syftar till att ta fram ett underlag för nuläget och framtida behov för att möjliggöra en hållbar användning och utveckling av drönare i Sverige. I uppdraget ingick även att i genomförandet ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som Vinnova besitter utifrån dess regeringsuppdrag N2017/01832/IFK.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet resulterade i en STEEP-analys som synliggjorde branschens (användarnas) syn på de sociala, teknologiska, ekonomiska och miljömässiga samt politiska trender som påverkar drönarutvecklingen samt användningen av drönare. Baserat på resultatet arrangerades sedan ett Policy Lab. Där fick deltagande myndigheter arbeta igenom en process för att identifiera framtida regulatoriska behov, ansvar och utmaningar. Resultatet sammanställdes och är ett underlag i Transportstyrelsens fortsatta arbete med regeringsuppdraget.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i två steg och en workshop fördelad över två dagar, med målet att samskapa ett underlag kring utvecklingsbehovet gällande det nationella regelverket för drönare. I en workshop arrangerad av Transportstyrelsen 31:e januari 2019 fick branschen (användarna) möjlighet att i mindre grupper diskutera de trender och den utveckling som pågår kring drönare. Baserat på resultatet arrangerades sedan ett Policy Lab. Där fick deltagande myndigheter arbeta igenom en process under två dagar för att identifiera framtida regulatoriska behov, ansvar och utmaningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2019

Diarienummer 2019-01039

Statistik för sidan