Planeringsprojekt för utveckling av Hg-fri COD-metod för avloppsvatten och restprodukter

Diarienummer 2013-03872
Koordinator Luleå kommun - TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utreda huruvida innovationsupphandling kunde användas för att utveckla en kvicksilverfri metod för COD-analys för avloppsvatten vilket uppfyllts genom att projektet kommer tas vidare och en innovationsupphandling kommer troligen initieras under 2014.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en översiktlig kartläggning av tidigare studier för kvicksilverfria alternativ till COD-analysen, samt alternativ som finns idag och dess begränsningar. Med en enkät och intervjuer har vi även samlat in information om dagens användning av CODCr-analyser i Sverige och översiktligt hur läget ser ut i några Europeiska länder. Branschens behov rörande en kvicksilverfri COD-analys har sammanställts där även trolig kommande förändring i lagstiftningen har tagit hänsyn till.

Upplägg och genomförande

I projektet insamlades upplysningar om dagens användning av CODCr-analyser i Sverige mha en enkät samt intervjuer. Via enkäten (svarsprocent 63%) erhöll vi en bra överblick över dagens läge medan intervjuerna gav en djupare förståelse för processen hos några av de större verksamheterna. En sammanställning gjordes över tidigare studier om alternativ för kvicksilverfria COD-analysen, samt kontakter togs med flera länder i Europa hur läget ser ut för dem rörande eventuella kvicksilverförbud och COD-analysen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.