Planering Mobilitets-KIC

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudmålet att behålla och vidare förankra kärngruppen i konsortiet har uppfyllts, och gruppen är nu tydligare organiserad och bättre rustad inom de respektive organisationerna. Målet att utöka konsortiet och påbörja en KIC-ansökan har försenats på grund av den kraftiga förseningen av MFF-budgeten och därmed EIT:s SIA. Istället har målet att höja synligheten och förståelsen för vikten av Urban Mobility fokuserats på och till stor del uppnåtts; även om beslutet inte fattats än är Urban Mobility högre prioriterat idag än ett år sen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett till att en stark och mer tydligt organiserad Europeisk grupp, under Chalmers ledning, är beredd att satsa på en framgångsrik KIC-ansökan. Projektet har även lett till att konsortiets vision utökats från sin starka grund i transport och fordonsteknik till en bredare förmåga att adressera Urban Mobility. Slutligen har det lett till att Urban Mobility har tydligt parlamentsstöd, och är synligt och attraktivt bland Europas nyckelspelare. även om det inte har lett till en KIC-ansökan har projektet lett till en stark position inför en kommande utlysning.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har fokus varit på att använda det existerande nätverket för att förbereda en KIC-ansökan och prioritera temat Urban Mobility. Konsortiet har avsiktligen inte utökats, men gränssnitten mot beslutsfattare och politiker har utökats. Approachen har motiverats av behovet av en tydlig och lätt-koordinerad grupp, och har visat sig lyckat i att Urban Mobility lyfts mycket högre på agendan än vid projektstart, och gruppen har hållit fast vid en tydlig gemensam målbild. Samtidigt innebär det att ett stort arbete kvarstår med att utöka konsortiet till KIC-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.