Planering för innovationsupphandling av grundläggande betaltjänster

Diarienummer 2014-03022
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN - Länsstyrelsen Dalarnas län
Bidrag från Vinnova 245 387 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet och de uppsatta målen är nådda. Projektet har identifierat och verifierat behovet, målgruppen och bedömer att det går att via en förkommersiell upphandling hitta lösningar. Projektet har också funnit det möjligt för länsstyrelserna att genom sitt betaltjänstuppdrag arbeta med relevanta aktörer i en förkommersiell upphandling. En behovsidentifiering samt en behovs- och marknadsanalys har genomförts och styrgruppen har beslutat att gå vidare med arbetet i ett utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är väntat och våra förväntningar av effekterna är att Länsstyrelsen Dalarna lämnar in en ansökan om delfinansiering av en förkommersiell upphandling och får den beviljad. Förväntad effekt är att detta arbete ska leda till att betydligt minska betaltjänstproblematiken för de målgrupper som pekats ut i behovsidentifieringen, samt skapa förutsättningar för länsstyrelserna att lyckas med betaltjänstuppdraget och att möta samhällets behov.

Upplägg och genomförande

Upplägget bygger på grundläggande faktainhämtning, kartläggning, marknadsundersökning och sedan sammanställning med efterföljande analys. Tidigare kända behov verifierades och bekräftas av marknadsanalysen som även visar att det finns en stark vilja från aktörerna att möta dessa behov. Men utgången för en innovationsupphandling är inte given och därmed måste man arbeta på flera sätt parallellt för att förhindra ökade problem i samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.