Pilotprojekt Stärkt Samverkan

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Värdet och nyttan av samverkan måste analyseras med kvalitativa metoder. För att värdera effekterna bör man skilja mellan initiativ, förutsättning, aktivitet, resultat och vilken påverkan det får på samhället och lärosätet. Det krävs ökad kunskap om lämpliga metoder för samverkan, där genus och etnicitet är viktiga aspekter i utvecklingen av metoder. Inom ramen för MHDLiving Lab@IPR utvecklas interaktiva forskningsmetoder tillsammans med externa organisationer. Där vi utgår från Kunskaptriangeln och tar hänsyn till användare inom hela produktionskedjan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har lett till djupare kunskap om nödvändigheten av att värdera samverkan och samproduktion utifrån kvalitativa analysmetoder där man tar hänsyn till såväl nyttan för involverade parter som hur den ömsesidiga kunskapsutbytet har gått till, samt hur det har bidragit till problemlösningar och ny kunskap. Inom ramen för projektet har även en insikt om nödvändigheten att utgå från teorier om genus och etnicitet och hur dessa kan bidra till en ökad mångfald i samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har använt sig av kvalitativa metoder. En omfattande internationell litteraturstudie kring samverkan mellan lärosäten och omgivande samhälle har genomförts. Ett antal utvärderingsmodeller för samverkan har studerats samt vad de har resulterat i. Genom att lägga ett genusperspektiv på samverkan har vi påbörjat en fördjupad studie kring vilka effekter genus har på samverkan inom olika områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.