Pilotanläggning för ytbehandling av komposit- och multimaterial

Diarienummer 2013-01918
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En grund har skapats för att bygga upp en strategiskt viktig arena för att kunna erbjuda flexibla helhetslösningar inom ytbehandling och fogning av kompositer och multimaterial. Ett branschöverskridande konsortium har bildats och en initial organisation har upprättats för att driva testbädden långsiktigt. En ansökan för ett fortsättningsprojekt kommer att lämnas in under höstens utlysning och bygger på resultat och erfarenheter från förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Testbäddens olika komponenter i form av utrustning, kompetens, hållbarhetsperspektiv och affärsutveckling har identifierats och utgör basen i kommande ansökan. Ett pilotprojekt har genomförts inom förstudien där arbetssätt testats, där utrustning utnyttjats från flera olika parter för att erbjuda flexibilitet och säkerställa relevant utrustning. Där har även konceptet med en enkel hållbarhetsbedömning inkorporerats och uppskattats som kompletterande bedömning av den framtagna processen.

Upplägg och genomförande

Diskussioner med både företag och andra initiativ har förts genom såväl individuella möten och besök som workshops. Ett branschöverskridande konsortium har bildats med produktägare, leverantörer, branschorganisationer och forskningsutövare. Både fordon, rymd, flyg och ortopedtekniska produkter ingår. En affärsplan har påbörjats och förslag på långsiktigt hållbar organisation har arbetats fram i samarbete med Testbädd för Hållbara Kompositer och RISE ToD Kompositproduktion. Ett pilotprojekt har genomförts och kommer fortgå i ett större konsortium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.