Pilloxa - genomförande av klinisk studie

Diarienummer 2017-02912
Koordinator PILLOXA AB
Bidrag från Vinnova 198 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Syfte och mål

Projektet asyftar till att genomfora en klinisk studie med en smart läkemedelsdosett med tillhörande mobilapplikation tillsammans med transplantationskliniken pa Karolinska Huddinge for att utvardera om (och i vilken utstrackning) produkten okar foljsamheten till medicinering for njur- och levertransplanterade patienter. Målet är en studie med god unbiased monitorering från extern part som stärker studiens kredibilitet ytterligare.

Förväntade effekter och resultat

En stark studie som kan användas som underlag för att påvisa hur och i vilken utsträckning produkten förbättrar följsamhet till medicinering. Exempelvis för TLV-subventionering för patientgruppen, offentlig upphandling och till andra kommersiella aktörer som har intresse av att se effekten av produkten.

Planerat upplägg och genomförande

Extern kompetens inom studiemontiorering (liknande clinical research organization) för att bl.a. göra: Sanity check på nuvarande protokoll och etikansökan, upprättande av eCRF och CTA, site visit och prep av MV, kontinuerlig projektledning, dokumentation och monitorering samt COV. Projektet löper mellan juli 2017 och juli 2018.

Externa länkar

Hemsida till bolaget Artikel om bolaget där bl.a. den kliniska studien nämns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.