Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA IndTech

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Den digitala utveckling som gör den Smarta Industrin möjlig behöver definieras och klargöras. Studiens leder fram till en helt ny konceptuell beskrivning av utvecklingen som ges namnet "IndTech" och står för digitala möjligheter som snabbt och massivt sprider sig i de industriella värdesystemen. Men också att det är frågan om ett skifte som har sin grund i 1980- och 1990-talets datorisering av industrin. Ett arv vi har med oss i en installerad bas. Ett tydligt mål med studien är att lägga grund för att svenska teknikleverantörer fortsätter sin framgång på de globala marknaderna.

Resultat och förväntade effekter

Studien med resultatet i form av tryckt rapport, kommande publicering på hemsidor och som underlag för föreläsningar och artiklar, utgör ett grundande dokument för PiiAs fortsatta utveckling. Där PiiA står för "Thought Leadership" inom det område som vi definierar och valt att kalla IndTech. Med tillägget Swedish IndTech menar vi att lägga grunden för en utveckling där svenska IndTech-leverantörer ska ta ytterligare positioner på de globala marknaderna. IndTech har förutsättningar att bli en svensk paradgren!

Upplägg och genomförande

Metoden följer den tidigare inom PiiA Analys och har hemvist i forskningsinstitutet Blue Institute. Datainsamling sker i två processer. Den ena är desk study med kvantitativa data och inläsning av kunskap. Den andra är intervjuer och workshop med representanter för företag, forskare och experter. Samtalen utgör kvalitativ grund som fördjupar förståelsen. Kvantitativa och kvalitativa data bereds och analyseras internt och externt, i senare intervjuer och gruppdiskussioner och i en valideringsrunda av studien. På så sätt säkerställs en valid och reliabel studie med hög relevans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05141

Statistik för sidan