Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA Analys II

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

PiiA Analys verksamhet är inriktad på analys som skapar ett underlag som ska vägleda och underlätta beslut för PiiAs intressenter. Enligt PiiAs strategi sker det arbetet inom PiiA Analys genom att: kartlägga de för PiiA relevanta aktörerna i Sverige identifiera trender av betydelse för utlysningarna och för utvecklingsprojekten identifiera de kunskapsområden som är drivande för de viktigaste trenderna samt de kunskapsbrister som måste fyllas för att trenderna ska kunna mötas

Resultat och förväntade effekter

Aktiviteterna inom PiiA Analys genomförs för att nå PiiAs samlade effektmål. Särskilt ska de bidra till en mer konkurrenskraftig processindustri och mer konkurrenskraftiga IT och automationsleverantörer i Sverige, och därmed för nationell tillväxt hos näringsverksamheter inom PiiA området. De ska också bidra till attraktionskraft för investeringar, etableringar och satsningar samt öka det regionala och nationella strukturkapitalet inom området.

Upplägg och genomförande

Datainsamling har skett i två processer. Den ena är en desk study med insamling och bearbetning av kvantitativa data samt inläsning av existerande kunskap. Den andra är genom intervjuer och möten med intressenter med relevant kunskap. Det är företrädelsevis representanter för företag men kan också vara forskare eller experter. Samtalen utgör en kvalitativ grund som fördjupar förståelsen för området. Råmaterialet i form av kvantitativa och kvalitativa data har beretts och analyserats både internt och externt, i intervjuer och gruppdiskussioner samt i form av valideringsrunda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Diarienummer 2017-03484

Statistik för sidan