PIEp

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 17 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Product Innovation Engineering program, PIEp, har arbetat för att öka innovationsförmågan hos människor och organisationer. Genom att utföra högkvalitativ forskning som resulterat i praktikrelevant kunskap och tillämpbara metoder och samtidigt stöttat ett förändringsarbete hos våra samarbetspartners anser vi att PIEp har svarat mot de högt satta ambitionerna och gett positiva effekter med avseende på innovationsförmåga på både individuell och organisatoriska nivå.

Resultat och förväntade effekter

PIEp har levererat resultat i form av kunskap, metoder och verktyg inom flera områden som är kritiska för organisationers innovationsarbete såsom t.ex. idéhantering, ledning av både inkrementellt och radikalt innovationsarbete, mätning av innovationsprestanda samt beslutsfattande. Då PIEp också har arbetat med att ta fram modeller som underlättar för forskare att föra ut forskningsresultat om innovationsledning i praktiken och för praktiker att implementera forskningsresultaten har detta bidragit till att verkliga effekter har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

PIEp har varit ett samarbete sedan 2006 mellan fem svenska universitet: Luleå tekniska universitet, Designhögskolan vid Umeå universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping och Lunds Tekniska Högskola. PIEp har arbetat med uppgiften att ´öka innovationsförmågan´ i olika former där forskningsprojekten (40 st) varit kärnan och som genomförts av 55 forskare, 22 doktorander och 113 företag i nära samverkan. Omfattningen och mängden aktörer har varit ett kraftfullt verktyg för förändring, om än en utmaning att samordna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00514

Statistik för sidan