Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 3 243 949 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2015

Syfte och mål

Utveckla en generell automationslösning som utgående från beställda produktegenskaper möjliggör en effektiv råmaterial- och energianvändning. Projektet ska leda fram till en skalbar plattform för processintegration som implementeras och utvärderas online. Resultatmålen är:
1 - Plattform enligt en gemensamt utformad kravbild.
2 - Kvantifierad nytta baserat på utförda försök i produktion.
3 - Potential att utnyttja data mellan anläggningar för att förbättra den egna produktionen.
4 - Generalisering av plattform till andra processer och branscher.

Förväntade effekter och resultat

Projektets inriktning, målsättning och konsortium bedöms möjliggöra:
- En produkt som ska fungera som operatörsstöd, planeringsstöd och inköpsstöd i syfte att minska produktionskostnaderna genom effektivt och hållbart råmaterialutnyttjande och energianvändning.
- Att angrepssättet leder till ett minskat användande av jungfruligt material (legeringar) genom ett bättre utnyttjande av tillgängliga värdeelement i stålskrotet.
- Funktionalitet med datadelning mellan anläggningar analyseras och utvecklas ur ett affärsperspektiv (co-operative automation).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper över två år och är indelat i totalt nio arbetspaket. Varje arbetspaket har en utsedd projektpartner som har ansvaret att leda arbetspaketet och rapportera till projektkoordinator. Arbetspaketen är indelade i fyra huvudsakliga kluster; Specificera, Utveckla, Prova, Utvärdera. Dessa kluster kommer utvecklas delvis parallellt då det är nödvändigt att återkoppla resultat mellan kluster och arbetspaket under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02390

Statistik för sidan