Paste It -en tillverkningsmetod för friformstillverkning av metalliska filmer

Diarienummer 2014-04762
Koordinator BRYNE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet kan delas upp i två delar en kommersiell studie samt en experimentell studie. Den kommersiella delen visar att metoden går kostnadsmässigt att motivera. Det finns flera marknadssegment där denna typ av tillverkningsmetod har stor potential och går att försvara mot konkurrerande metoder. De tekniska resultaten från den experimentella delen har överträffat våra förväntningar, men också lyft upp nya utmaningar att lösa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit lyckat, eftersom resultaten visar att tillverkningsmetoden är möjlig att kommersialisera. Det finns dock ett antal problemställningar att lösa, men inga som bedöms som orealistiska. Projektet har under genomförandet inlett samarbete med både akademi och näringsliv, främst i närområdet. Inom akademin är området relativt outforskat och i näringslivet kan metoden tillföra nya värden som inte kan tillföras idag, varför det bedöms som intressant att gå vidare med för fortsatt samverkan.

Upplägg och genomförande

Projektplanen följdes i stort väl. De experimentella testerna följde planen till en början väl, men efter ugnshaverier, fuktproblem etc. i arbetspaket två och tre så försköts tidsplaneringen något. Samtliga försök som planerats har dock genomförts. Detta arbete kommer fortgå framöver. De tekniska möjligheter som under projektet har undersökts har visat sig vara bredare än förutspått. Projektet har visat att en kombination av den 3D-teknik som idag finns på marknadenoch den metod som här har utvärderats är kommersiellt mycket intressant.

Externa länkar

Bryne AB

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.