Orkestrering för stärkt innovationsförmåga inom Smarta Hållbara Städer internationellt - Skåne

Diarienummer 2012-02361
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Orkestrering som processledningsmodell har hittat en form inom innovationsstrategin pilotområde smarta hållbara städer. Tillväxt genom ökad samverkan/samhandling med aktörer i BSR är på väg genom gemensamma projekt, konsortier och ansökningar. Vi har etablerat en samverkansbas inför Horizon2020. Arbetet med internationella marknader har inletts, men behöver utvecklas och få mer företagskoppling. Lärandet har varit mycket intressant, men är ännu begränsat till en liten krets aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Regionalt har vi skapat en tydligare gemensam strategi och position inom smarta hållbara städer, och en organisationsmodell för orkestrering som redan börjat fungera vilket börjat få genomslag i projekt- och samverkansstrukturer. I BSR har samverkan med Finland utvecklats väl, samverkan i String är ännu i tidig fas. EU-insatser har mest gällt analys av kommande program och att ta position i viktiga fora, med gott utfall. Partnerförfrågningarna ökar, och det förebreds ett antal ansökningar.

Upplägg och genomförande

Arbetet har drivits med en referensgrupp med representanter från både Sverige och Finland, samt med följeforskning som haft en coachande funktion. Ansatsen learning by doing har fungerat väl, men det är tydligt att det behövs ökade insatser för att höja förmågan till samverkan i systemet, att hinder återstår, och att internationalisering och företagsengagemang behöver utvecklas framåt. Att gränsgångarkompetens funnits i både Skåne och Finland har varit nyckelfaktor för det lyckade resultatet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.