Organiserat strategiarbete för agil förnyelse - mindre och medelstora företag i fokus

Diarienummer 2013-02483
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Sektionen för entreprenörskap, strategi, organisation och ledarskap
Bidrag från Vinnova 560 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Målet med projektet i sin helhet är att utveckla en validerad arbetsmetodik för agilt strategiskt arbete i etablerade små och medelstora företag. Valideringen av metodiken sker genom att alla delar som Vinnova anger i utlysningen i pkt 3.3.1 (för steg ett) genomförs i förstudiefasen.

Resultat och förväntade effekter

Stegen som planerades i förstudien (se nedan) syftade till att metodiken i enlighet med utlysningen validerades (för fas ett). Två av fyra företagen genomförde alla stegen (två genomförde intervjuer och en workshop). Målet uppnåddes då insatsen från företagen tillsammans med litteraturstudien (steg 4) utgjorde ett fullgott underlag inför huvudansökan. I alla företagen har utvecklingsarbetet inneburit att företagsledningarna aktivt reflekterat över sitt arbetssätt och i två av företagen har påtagliga framsteg gjorts i riktning mot ett systematiskt strategiarbete.

Upplägg och genomförande

Förstudien var indelad i fem steg. Steg ett: KARTLäGGNING. Projektteamet djupintervjuar 2-4 personer per företag. Analys och reflektioner Steg två: ARBETSWORSKHOPS. Två WS per företag för att fastställa nuläge och utv. mål. Projektteam samt 3-5 delt per företag. Steg tre: FöRETAGSINTERNT UTVECKLINGSARBETE 6-10 personer per företag deltar. Två coaching besök per företag Steg fyra: METODIKUTVECKLING Litteraturstudie och metodikutveckling. Projektteamet. Steg fem: TEST. WS varje ftg. Utvärdering och planering fortsatt arbete. Projektftg. ledningsgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.