Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin

Diarienummer 2013-03328
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2013

Syfte och mål

Syftet med WP1 har varit att undersöka möjligheten att simulera hela eller delar av ett pappersbruk, ge operatörer och processingenjörer ett beslutsstöd, verifiera trådlös teknik för mätning samt göra en projektansökan. Båda målen är uppfyllda. I WP2 har vi tagit fram nyckeltal för fler områden och fler industrier än vad som uppgavs i ansökan, men har inte kunnat göra någon benchmarking då data från två liknande industrier saknats. I WP3 har de matematiska modellerna för virkestorkning med en indirekt fuktkvotsmätare tagits fram och verifierats

Resultat och förväntade effekter

Huvudsyftet har varit öka energieffektiviteten hos svensk processindustri. WP1 har gjort en projektansökan till en plattform för simulering/prediktering av en processindustri, vilken kan leda till avsevärt minskad energiförbrukning. WP2 har tagit fram nyckeltal för bl.a. energieffektivitet, råvarueffektivitet, produktivitet vilket resulterat i en ökad medvetenhet om fabrikens effektivitet. WP2 har också tagit fram konkreta förslag till förbättringar. Som ett resultat av WP3 har flera system för estimering av fuktkvot i virke sålts vilket minskar energiförbrukningen.

Upplägg och genomförande

WP0. Väl avgränsade arbetspaket har gjort att det mesta av projektledningen kunnat ske på distans WP1. Simuleringsdelen har genomförts med ett antal WS och genom tillvaratagande av resultat från andra projekt. Mätdelen har genomförts med praktiska prov. WP2. Diskussioner med ett antal olika industrier och av dem fått historiska data, processritningar m.m. och där vi fått veta vilka nyckeltal industrin är intresserade av. WP3. De matematiska modellerna för virkestorkning har verifierats i fem olika sågverk vid ca 50 olika torksatser. Med hjälp av försöken har modellerna justerats.

Externa länkar

ProcessITs hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.