Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning

Diarienummer 2014-05148
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 5 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIO Produktion hösten 2014 Ny

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte och mål. 1)Förslag till designregler och utbildningsmaterial har producerats och är tillgängliga för industrin. 2)Metoder för oförstörande provning har utvärderats avseende användbarhet vid kvalitetssäkring vid produktion med additiv tillverkning. Kunskaper om praktisk användning av additiv tillverkning i produktion har utbytts mellan industri och akademin. 3)Demonstratorkomponenter har producerats som visar förkortade ledtider och viktminskning.

Resultat och förväntade effekter

Förkortade ledtider i produktion jämfört med gjutning har demonstrerats och resultaten kan överföras till industri vilket också gjorts inom projektet. Nästa steg är att sprida erfarenheter och kunskap som genererats i projektet via utbildningar till företag och vid universitet. Nya resultat visar hur area och mikrostruktur påverkar hållfastheten hos tunnväggiga komponenter vilket förväntas underlätta design av lättviktskonstruktioner Demonstratorer som tagits fram visar företagen nya möjligheter och används för att sprida erfarenheter i additiv tillverkning.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har utförts i stort sett enligt plan. Samverkan mellan parterna överträffade förväntningarna och projektet utökades med nya aktiviteter under projekttiden. Det finns ett intresse för utbildningsaktiviteter och ett stort behov av att paketera kunskapen på ett sätt som gör det möjligt för företagare att snabbt kunna utvärdera och implementera additiv tillverkning. En utmaning i projektet var att koordinera verksamheter mellan parterna som var geografiskt spridda vilket ledde till förseningar i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.