Optimerad pressgjuteriprocess med stöd av avancerad digitalisering

Diarienummer 2017-02370
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Svenska pressgjuterier, liksom övriga europeiska konkurrentländer, har i dagsläget en förhållandevis låg tillgänglighet i sin maskinpark. En radikal ökning av tillgängligheten innebär en betydande konkurrensfördel, vilket långsiktigt kan stärka och utveckla vår inhemska pressgjuteriindustri. Mål med projektet är att höja TAK-värdet (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte) på dagens pressgjutmaskin och gjutcell med minst 10 %.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska identifiera de 5 viktigaste processparametrarna och andra faktorer som främst orsakar driftavbrott och därmed påverkar maskinens/processens tillgänglighet negativt. Detta ska resultera i en strategi för digitalisering och optimering av pressgjutprocessen i syfte att öka tillgängligheten.

Planerat upplägg och genomförande

Behovsinventering och datainsamling kommer ligga som grund för projektet. Processdata kommer att samlas in under hela projekttiden. Parallellt med insamlingen av data kommer kvalitetshöjande åtgärder genomföras genom rotorsaksanalys inom respektive företag. Resultat och delresultat kommer spridas inom gruppen genom workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.