Optimerad Ämnesslipning

Diarienummer 2015-03758
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategic innovation program PiiA - summer 2015

Syfte och mål

Genomförandestudiens syfte och mål har varit att utreda möjligheten att utveckla ett system för noggrannare styrning och optimering av ämnesslipprocessen. Målet att lägga grunden för en vidare utveckling har nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Genomförandestudien hade inte som mål och har inte resulterat i en produkt eller metod som är färdig att använda på marknaden eller i produktionen. Erhållen kunskap kan dock i sig redan idag leda till bättre styrning av slipprocessen utgående från tillgänglig teknik. Störst effekt kommer dock på sikt efter vidare utveckling av tekniken.

Upplägg och genomförande

Genomförandestudien delades mellan studier av användbara optimerings- och mätmetoder samt förutsättningar för dessa. Detta gjordes genom en marknadsanalys, studiebesök, dataanalyser, pilotförsök och produktionsförsök. Resultaten av dessa ledde fram till slutsatser om krav som ska uppfyllas av ett framtida system och kunskap om hur ett sådant bör fungera.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.