Öppen länkad data för skolan

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att ta fram ett gemensamt ´hjälppaket´ för de aktörer som vill publicera och/eller utnyttja öppna data inom skolområdet. Projektets målsättning har också varit att tillgängliggöra ett antal datakällor som länkade öppna data. Syftet har varit att bidra till ökad användning av öppna data inom skolsektorn, samt att öka takten i skolans digitalisering. Detta genom att skapa förutsättningar för de som vill utnyttja öppna skoldata som ´råvara´ för nya tjänster och sprida användningen av gemensamma standarder.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal stödjande funktioner och datakällor som gjorts tillgängliga via projektets webbplats (http://www.lodis.se/) som är avsedd för de som vill publicera och/eller utnyttja öppna data inom skolområdet. Här finns fallbeskrivningar, exempel/prototyper, datakällor, råd/best practise, samt tips på verktyg och plattformar för länkade öppna data. Detta förväntas leda till en ökad användning av öppna data inom skolsektorn. Webbplatsen är tänkt att vara en mötesplats för länkade öppna data för skolsektorn.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett projekt inom ramen för SIS TK450 . Medlemmarna i TK450 har bidragit med resurser i form av egen tid i mån av möjlighet och intresse. (http://www.sis.se/tk450). Detta har inneburit att arbetet har kunnat bedrivas med ett starkt fokus på skolans verksamhet. Detta har också påverkat valet av datakällor och de prototyper som tagits fram för att exemplifiera användningen av länkade och öppna data. Den webbplats/mötesplats som tagits fram för att sprida projektets resultat kommer att leva vidare och fortsätta att utvecklas även efter projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.