Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen kommunikation för smart fjärrvärme

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudutmaning är att förbättra resurseffektivitet, miljöprestanda och lönsamhet i hela fjärrvärmens värdekedja. Vår lösning är att utveckla en öppen datakommunikation mellan alla parter i fjärrvärmens värdekedja. Plattformen ska användas för att utveckla systemoptimerande energitjänster längs hela värdekedjan. Inom ramen för steg 1 har vi påbörjat detta genom att identifiera två olika testområden i Sollentuna där konceptet ska testas i liten skala. Vi har knutit relevant aktörer till projektet som stärker kopplingen mot fjärrvärmeolag och fastighetsbolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två testområden har fastställts under projektets gång. Ytterliggare testområden i Värmdö kommun samt fjärrkylda byggnader i Sollentuna är på gång. En energitjänst mot fastighetsbolag, baserat på termodynamisk beräkning online och prognosstyrning av värmebehovet har kommit nått längst i utvecklingen. På 5 års sikt skulle tjänsten kunna minska koldioxidutsläppen med motsvarande utsläppen från 16 000- 31 000 personbilar. Två nyckelaktörer, IMCG och FVU har knutits till projektet som i vilket bland annat säkerställer grundligare behovsanalys för olika typer av fjärrvärmebolag

Upplägg och genomförande

IVL har hållit i två work shops med samtliga intressenter. Projektet har kommunicerats på två olika konferenser, ´Fjärrvärmecentraler och energimätare´ samt på Vinnovas programkonferens. Inom projektet har över 30 olika kontakter tagits för att kartlägga behoven och utvidga konstellationen till steg 2. Vi har knutit två nyckelaktörer till projektet. Innetemperaturmätare har installerats i flerbostadshus i Sollentuna i syfte att genomföra pilotester för utveckling av en tjänst mot fastighetsbolag. Vi har upprättat en skiss på en IKT-plattform som även inkluderar affärslogik

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00472

Statistik för sidan