Open Data in the Nordics II - (ODIN II)

Diarienummer 2018-04494
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 1 760 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

I projektet kommer representanter från de nordiska länderna arbeta för att harmonisera öppna data och APIer från kollektivtrafiken. Syftet med arbete är 1) att samarbeta kring nya reglering på europeisk nivå , 2) en ambition att stimulera framväxten av nya typer av smarta mobilitetstjänster (ex. MaaS). Med utgångspunkt i ett gemensamt position paper skall länderna samordna kring 1) datamängder och tjänster 2) licenser och villkor 3) standarder och format 4) EU-förordning 2017/1926 5) Open Source samt 6) Developer Experience och Outreach

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effetkterna av detta projekt är tre. 1.Att Norden som marknad blir mer attraktiv för tjänsteutvecklare då harmoniserade dataleveranser gör det enklare att lansera tjänster i hela Norden. 2. Att den kunskap kring öppna data och relaterade teknologier/arbetssätt som de olika ländernas kollektivtrafikaktörer utvecklat, sprids mellan deltagande aktörer 3. Att effektivisera implementeringen och öka effekthemtagningen av förestående EU-förordningar

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer bedrivas genom fyra arbetspaket: 1) Koordinering/projektledning 2) Implementering Nordisk Malbild 3) Innovationstavling samt 4) Kommunikation. Projektet kommer använda huvuddelen av av resurserna i inom AP2, där harmoniseringsaktiviteter baserat på gemensamt position paper prioriteras, designas och implementeras. Därutöver kommer det genomföras en innovationstävling med Nordiskt fokus i AP3 samt genomföra diverse kommunikationsaktiviteter såsom konferenspresenationer, egen webbplats och kunskapsspridning i relevata forum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.