Om de äldre själv får välja

Diarienummer 2014-01522
Koordinator S:GROWTH AB - S:Growth
Bidrag från Vinnova 187 500 kronor
Projektets löptid mars 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mötesprojektet har identifierat latenta behov inom äldreomsorgen genom att sätta samman och facilitera en innovationsworkshop med Behovsidentifierare och Entreprenörer. Syftet med projektet har uppfyllts men målet om 5 pilotprojekts ansökningar har tyvärr inte uppnåtts vilket stödorganisationen anser beror på en för tidskrävande och komplex ansökningsprocess.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lyckats identifiera latenta behov inom på marknaden genom att skapa unika möten mellan Behovsidentifierare och Entreprenörer. Det är ännu för tidigt att säga hur många kommersiellt bärkraftiga idéer som uppkommit av detta dock.

Upplägg och genomförande

Serendipity Growth i samarbete med Stéphanie Treschow från Access Health International Sweden har genomfört projektet enligt plan och med mycket god feedback från både Entreprenörer och behovsidentifierare. Stödorganisationen anser att projektet är väl genomfört men att processen från VINNOVAs sida kan ändras för att förenkla för entreprenörerna och stödorganisationen. Processen är för tidskrävande och rigid för både stödorganisationen och Entreprenören.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.