Ökad samresurseffektivitet för en cirkulär dagligvaruhandeln

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

En cirkulär och biobaserad ekonomi kräver innovationer som minimerar suboptimalitet i värdekedjor och som maximerar nyttjandet av resurser. Syftet är att initiera branschgemensamma hållbara lösningar som bygger på ett cirkulärt och resurseffektivt systemperspektiv. Målet med projektet är 1) att utforska, sammanställa och utvärdera potentiella områden med cirkulära och resurseffektiva potentialer för branschen i stort och 2) ta fram konkret business case med digitalisering som drivare av resurseffektiva och miljösmarta varuflöden baserat på intelligenta returenheter.

Förväntade effekter och resultat

Den långsiktiga målsättningen är att bidra till branschövergripande system för hållbar utveckling baserat på gemensamma lösningar utifrån cirkulära och resursdelande konfigurationer. Potentialen är stor om branschen kan enas kring områden där de gemensamt kan minimera sin negativa samhällspåverkan utan att inskränka på respektive aktörs autonomi och konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Branschens möjligheter för fler cirkulära och resursdelande modeller och upplägg att utforskas. Gemensamma workshops och intervjuer med ett större antal aktörer från dagligvaruhandeln liksom branschorganisationerna kommer att genomföras. Med utgångspunkt i redan långtgående tester och studier av IoT funktionalitet i returlådorna kommer dedikerade studier fokusera på att skapa ett konkret business case för ett cirkulärt, branschgemensamt affärsupplägg baserat på delning av real-tidsdata mellan värdekedjans aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2020

Diarienummer 2019-02418

Statistik för sidan