Ökad produktivitet och konkurrenskraft i skogsnäring och maskintillverkande industri

Diarienummer 2012-01937
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för agendaarbetet var att -Producera en strategisk agenda. -Etablera en samsyn om en effektivare innovationsprocess -Lägga en grund för ´Forest Technology Academy´ -Föreslå ett strategiskt innovationsprogram Måluppfyllelsen är god, såtillvida att samtliga fyra punkter uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En gemensam agenda producerades. Denna utgör en delagenda i en större helhet, som skickats in med en SIO-ansökan till Vinnova. Förväntad nytta är att alla inblandade aktörer gemensamt beskrivet en vision och målsättningar för forskning och innovation inom de berörda områdena. Var och en kan ha nytta av agendan i framtida arbeten (projekt, ansökningar, strategiarbeten etc). Dessutom kan agendan kommuniceras till partners utanför de traditionella branscherna.

Upplägg och genomförande

En styrgrupp för agendan bildades. En kick-off genomfördes den 28 september, med >60 deltagare från berörda aktörsgrupper. En mindre skrivgrupp fortsatte sedan med skrivningen. Parallellt kontaktades andra agendor, som också beviljats anslag från Vinnova. Samordningen resulterade i att 10 agendor samordnade sig under en gemensam agenda: ´A bio-based economy - A strategic research and innovation agenda for new businesses focusing on renewable resources´. Avslutningsmötet hölls den 5 februari. Vår delagenda har tvärsektoriella kopplingar till ytterligare ca 5 agendor.

Externa länkar

Länk till agendadokument, presentationer, program mm för kick-off och avslutningsmöte. NRA-Swedens hemsidan, där de tio samverkande delagendorna presenteras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.