Ökad innovationsförmåga 2016

Diarienummer 2015-06988
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har genom workshops och intervjuer identifierat behov av kunskap, metoder, verktyg och insatser för ökad innovationsförmåga inom ramen för de strategiska innovationsprogrammen (SIP). Projektet har också gett personer som är aktiva inom SIP:arna praktisk erfarenhet av några sådana metoder och verktyg. Slutligen har projektet utvecklat en webbaserad plattform för att samla och på bred front tillgängliggöra kunskap, metoder och verktyg som svarar mot de identifierade behoven.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en första version av digital plattform för ökad innovationsförmåga som är utformad för att ge användare från många olika typer av organisationer och företag kunskap, metoder och verktyg utifrån deras behov. De kan också bidra med beprövade verktyg i en fortsatt öppen och involverande utvecklingsprocess. Genom användarinvolverande workshops har projektet inlett spridning och nyttiggörande av plattformen. Denna process fortsätter även efter projektets avslut. Projektet har också visat på starka synergier mellan de tre initiativen bakom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en designprocess. I steg ett gjordes workshops och intervjuer för insikt i SIP:arnas syn på innovationsprocess, användare och innovationsförmåga. Steg två innebar aktiviteter för ökad insikt i systematisk användardriven innovation hos ett urval av SIP:ar. Utifrån resultaten valde vi att utveckla en digital plattform som tillgängliggör resurser för ökad innovationsförmåga. Processen visar på värdet av kombinerade kompetenser och perspektiv inklusive user experience-kompetens samt på att det krävs särskilda resurser för dessa frågor för att skapa effekt.

Externa länkar

Webbsidan är en betaversion av den digitala plattform som är ett resultat av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.