Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas

Diarienummer 2018-03801
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett nytt system för askhantering som leder till mer återföring av träaska till skogen och slutna kretslopp av viktiga mineraler och näringsämnen. Samtidigt leder det nya askhanteringssystemet till att askfilterteknik kan användas för att förädla biogas till fordonsbränsle som i sin tur kan ersätta fossila drivmedel i vår transportsektor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger förutsättningar för ökad återföring av aska, vilket är viktigt då det bidrar till att upprätthålla näringsbalansen i skogsmark över lång tid. Vidare kan nya affärsmöjligheter växa fram för aktörer inom askhantering, t.ex. entreprenörer som sprider aska, logistikföretag och teknikleverantörer. Därtill kommer det framtagna systemet vara en viktig pusselbit för att askfiltersystemet för uppgradering av biogas ska bli kommersiellt tillgängligt.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen av det nya systemet planeras att ske i två etapper där detta projekt avser etapp 1 med fokus på behovsanalyser och teknikval i de olika leden, aktörskonstellationer, möjliga affärsupplägg och orienterande försök på valda områden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.