OffshoreVäst

Diarienummer 2013-02321
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Brandteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att etablera och utveckla en innovationsmiljö för offshoresektorn där OffshoreVäst agerar som nod. Detta arbete har påbörjats och följer i allt väsentligt upplagd plan där samarbete med olika kluster och samverkansorganisationer, nationellt och internationellt, har varit och kommer att vara en viktig del i den fortsatta processen. Uppsatta mål beträffande genomförda förstudier/förprojekt liksom hur dessa resulterat i ökad kunskap och nya externa projekt har överträffats

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat en innovationsmiljö där OffshoreVäst agerar som nod. Inom miljön pågår olika typer av samarbeten utifrån både tematisk inriktning eller geografisk. 20-tal förprojekt/förstudier utifrån medlemskonsortiets behov, har genomförts. 17 externa projektansökningar har initierats med ca 65% framgångsfaktor. De externa projekten har resulterat i ca 25 milj. i projektmedel till deltagande organisationer. Fler organisationer har tillkommit till konsortiet och strategiska partnerskap har knutits för framtiden. OffshoreVäst är i nästa fas inte med i Vinnväxt.

Upplägg och genomförande

OffshoreVäst har varit uppdelat i fem arbetspaket och inkluderat offshoresegment inom både olja/gas och förnybar energiutvinning. Bredden var ett strategiskt beslut som varit bra. Förnybar energi och processen mot ökad utveckling inom havsenergi och havsbaserad vindel har förstärkts, inte minst pga. oljeprispress. Ett antal strategiska aktiviteter och projekt identifierades i tidigt stadium som sedan drivits. Detta har varit framgångsrikt. Arbetssättet har varit projektdrivet utifrån konsortiets behov enl. plan vilket gett stort engagemang från konsortiets medlemmar.

Externa länkar

OffshoreVästs huvudhemsida Hemsida för agendaarbetet Vindenergi till havs. Kommer att fortsatt vara hemsida för havsbaserad vindenergi. Hemsida för havsenergisektorn. Inledningsvis med utvecklingsbolag, kommer att utvidgas med industriföretag

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.