Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 489 624 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Trots högt innehåll av värdefulla metaller och energirika komponenter i magnetisk fines som genereras vid fragmenteringsanläggningar deponeras materialet i nuläget. Anledningen till detta beror främst på materialets komplexa sammansättning som gör att konventionella upparbetningsmetoder inte är tillräckligt effektiva. Förstudien har resulterat i identifiering av en möjlig processväg för återvinning av metaller och energirika komponenter med potential att vara mer miljö- och energimässigt fördelaktig än deponering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten i förstudien bedöms uppfylla de tidigare uppsatta målen väl då de visar på god potential för återvinning av värdefulla metaller och energi i magnetisk fines. Den studerade processvägen för upparbetning av materialet kan därför användas som underlag till ett framtida fullskaligt projekt för att utvärdera möjligheterna till en industriell implementering. I förlängningen förväntas den framtida effekten innebära ökade återvinningsgrader av materialet med minskat behov av deponering och miljöpåverkan till följd.

Upplägg och genomförande

Upparbetning av magnetisk fines har undersökts genom förbehandling i en tornadoprocess följt av separation med mineraltekniska metoder. På grund av projektets storlek har upparbetning av materialet studerats för ett begränsat antal försök och materialmängd. Upplägget har därmed anpassats för att kunna ge en indikativ uppfattning om vald processväg kan resultera i lönsam återvinning av materialet. Förstudien kan därmed användas som ett underlag till ett framtida fullskaligt projekt där mer omfattande försök tillåts för verifiering och optimering av resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01440

Statistik för sidan