Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektets gång har förutsättningarna ändrats något, vilket stämts av med projektets handläggare på Vinnova. Därmed har även syftet och målet omformulerats något. Vid projektets avslut har inte ett färdigt konsortium bildats, men väl ett intressent-kluster som alla är intresserade av att arbeta vidare med frågan om hantering av avfallsflygaska. Frågan har diskuterats på ett nytt, handfast och konkret sätt och det sker nu diskussioner direkt företagen emellan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är ett intressentkluster bestående av både energiföretag, askhanterare och processföretag som identifierat två huvudtyper av knäckfrågor: forskningsfrågor och tekniska frågor. Kring de förra planeras gemensamma forskningsprojekt och för de senare har det bildats mindre grupper med parter med liknande förutsättningar som nu diskuterar planer för implementering av relevanta tekniker.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång har kontakterna varit intensiva mellan de ursprungliga projektmedlemmarna för att planera för hur vi kan intressera och involvera nya intressenter och aktörer samt vilken roll dessa skulle kunna ha. Vid workshopen i april träffades alla "gamla" och "nya" aktörer och kontakter etablerades. Workshopen var mycket värdefull just för det fysiska möte den innebar. Den arrangerades som ett lunch till lunch-evenemang med gemensam middag, vilket gav gott om tid till informella diskussioner som var mycket värdefulla och avgörande för fortsatta kontakter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00642

Statistik för sidan