Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya testmetoder för att främja hållbara korrosionsbeständiga legeringar i krävande industriella miljöer, (TEKLA)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 599 782 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Målet med genomförbarhetsstudien var att ta fram testmetoder för utvärdering av korrosionsbeständighet och möjlig rankning av höglegerade rostfria stål och nickelbaslegeringar. Projektet lyckades ta fram metoder som möjliggör att de industriella projektdeltagarna kan genomföra jämförande provning av dessa material. Framtagande av ett striktare testprotokoll och tillämpning av testmetoderna på fler material krävs för full implementering.

Resultat och förväntade effekter

Metoder för provning och rankning av rostfria stål och nickelbaslegeringars korrosionsbeständighet har framgångsrikt använts i projektet. I koncentrerade lösningar av CaCl2 erhölls gropfrätning på samtliga material. Den kritiska gropfrätningstemperaturen befanns bero på potentialen och den kritiska gropfrätningspotentialen på temperaturen. Koncentrerad MgCl2 provades men var inte aggressiv nog under rådande testparametrar. Utfallet av resultaten i denna förstudie kan användas av projektdeltagarna som ett verktyg för rankning av mer korrosionsbeständiga material.

Upplägg och genomförande

Tre olika höglegerade stål och en nickelbaslegering testades i koncentrerade CaCl2- och MgCl2-lösningar. Elektrokemiska metoder användes; polarisation vid fast potential med ökande temperatur (Critical Pitting Temperatures, CPT), polarisation vid fast temperatur med ökande potential (Critical Pitting Potentials, CPP)) och strömmätning vid fast temperatur och potential. Testen utfördes i en Avestacell och korrosionsskador utvärderades optiskt. Arbetssättet är vanligt förekommande vid korrosionsprovning vilket möjliggör för enkel implementering av metoden i industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02516

Statistik för sidan