Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning

Diarienummer 2016-02411
Koordinator SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 116 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång SIP BioInnovation - Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Projektet syftar till att demonstrera ny hållbar teknik som möjliggör separation av fosfor från kommunalt avloppsslam samtidigt som innehållet av oönskade ämnen i fosfor-produkten minskas. Projektet bygger på forskningsresultat (TRL 1-4) som visat på möjligheten att in-situ i eldstaden bilda växttillgängliga fosfater som kan extraheras i form av askgranuler och nyttjas som råvara i gödsel-produktion alternativ spridas direkt på åkermark. Projektmålet är att nå TRL 5 genom att verifiera optimala egenskaper för askgranulen samt hur denna ska avlägsnas från fluidbädden.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av ett lyckat projekt är möjliggörandet av en lokal och hållbar produktion av fosfor genom att nyttja befintlig infrastruktur i sektoröverskridande samarbeten mellan avloppsreningsverk och bränslebaserad energitillförsel. Det blir en del i utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi där fosforrika restströmmar från offentlig (avloppsslam) eller privat (bioslam från pappers-/massaindustri) sektor kan bidra till energitillförsel och fosforåtervinning där distributörskedjor förser avnämare inom jordbruk och skogsbruk med hållbart fosfatgödsel.

Planerat upplägg och genomförande

En bäddprototyp av Andritz fluidbäddsteknik konstrueras för att verifiera slamgranulens beteende under utbränning i bädden. Granuler med olika egenskaper testas. Värmetekniska simuleringar av olika slambränsleblandningar görs för att bestämma optimal inblandning av slamgranuler i en BFB-panna. Resultaten från simuleringar och experiment nyttjas för att ta fram en konceptuell design av ett tork- och granuleringssystem och askseparationssystem (i fluidbädden) samt för kostnadsbedömning av konceptet med utgångspunkt i Sandviken Energis anläggningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.