Ny teknik för hållbar och effektiv återvinning av näringsämnen från avloppsslam genom förbränning

Diarienummer 2016-02411
Koordinator SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 116 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Målen med denna förstudie får anses uppnådda. Projektet har definierat optimala egenskaper för en askgranul samt påvisat hur denna på lämpligt sätt skall avlägsnas från fluidbädden (eldstaden i pannan). Vidare har projektet tagit fram en maximal inblandningsgrad av slamgranuler i en befintlig BFB-panna, presenterat bedömd investeringskostnad samt tidplan för implementering av hela konceptet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i denna förstudie visade att askgranulens hållfasthet är kritisk för att möjliggöra en effektiv återvinning av slammets P-innehåll och fortsatt utveckling av denna måste göras för att konceptet ska ha en god teknisk bas att stå på. Baserat på detta så har ett antal idéer på möjligheter till att på askemisk väg, via samgranulering/-pelletering av slam/biobränsle/-additiv, möjliggöra produktion av mer sintrade och därmed hårdare askgranuler tagits fram. Ett fortsättningsprojekt har redan beviljats finansiering av Svenskt Vatten Utveckling.

Upplägg och genomförande

Den bäddprototyp som togs fram i projektet och resultaten från de förbränningsförsök med olika slamkvaliteter som genomfördes gav goda designförutsättningar till den konceptuella designen av ett fosforåtervinningssystem anpassat för Sandviken Energis verksamhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.