Nulägesanalys öppna data i Sverige

Diarienummer 2013-05530
Koordinator GENERIC SYSTEMS SWEDEN AB - GENERIC SYSTEMS SWEDEN AB - NACKA
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

För att stärka utvecklingen inom öppna data kan det behövas åtgärder för att stödja och samordna myndigheter och andra aktörer. Det finns därför ett behov av att undersöka nuläget vad avser förutsättningar för och stöd till de aktörer som arbetar med öppna data. Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för en bedömning av nuläget för arbetet med öppna data i Sverige, inklusive en behovsanalys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen inom området. Projektets mål är att genomföra en kartläggning och analys av nuvarande status på arbetet med öppna data i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Elva åtgärder för att utveckla öppna data: 1 Tydligare styrning från regeringen 2 Samordna utvecklingen av öppna data i sektorer 3 Ge standardiseringsansvar till en myndighet 4 Förtydliga lagstiftningen 5 Lös finansieringsfrågan genom att genomföra en reform för grunddata 6 öka ambitionsnivån på öppnadata.se 7 öka kompetensen inom öppna data 8 Etablera forum för erfarenhetsutbyte 9 Minska trösklarna för myndigheterna att börja arbetet med öppna data 10 Skapa en federation av datakataloger för öppna data 11 Etablera uppföljning, statistik och forskning inom öppna data

Upplägg och genomförande

Studien omfattar en analys av följande områden: Aktörer inom öppna data Möjliga affärsmodeller för öppna data Myndigheternas arbete med öppna data Styrkor och svagheter för öppna data i nuläget Behov av åtgärder för att utveckla öppna data i Sverige Denna rapport baseras huvudsakligen på intervjuer med personer med stor insikt inom öppna data samt de redovisningar som regeringen har begärt av vissa utvalda myndigheter utifrån deras arbete med öppna data. Vidare har även de fåtal rapporter som skrivits om öppna data använts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.