NRIA Flyg 2013

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med NRIA Flyg 2013 har varit att beskriva hur Sveriges flygteknikområde kan hjälpa Sverige att realisera samhällsnyttor, att skapa arbetstillfällen och exportintäkter och att möta globala utmaningar och att beskriva förutsättningarna för att detta ska kunna ske. Målen har varit att konkretisera ett antal rekommendationer för hur Sverige kan bli en efterfrågad aktör inom internationell flyginnovation samt att skapa och upprätthålla en fungerande arbetsmodell för arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Båda målen är uppfyllda; den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg föreligger i en aktuell tappning (NRIA Flyg 2013); framtagningsarbetet har fungerat mycket väl och rekommenderas att permanentas i ett övergripande organ för flygforskningsfrågor Forum NRIA Flyg. De rekommendationer agendan ger kommer att hjälpa Sverige att upprätthålla sitt teknologiövertag och därmed komma i fråga för internationella samarbeten, vilket är helt nödvändigt i framtidens innovationsklimat.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett tjugotal seminarier med olika konstellationer av aktörer: en inre arbetsgrupp som ansvarat för centrala diskussioner och textframtagning; en yttre referensgrupp som tagit del av arbetsgruppens frågeställningar och gett ytterligare input; en styrgrupp med högnivårepresentanter som godkänt riktning och resultat. En projektledare har modererat, sammanställt, redigerat och paketerat arbetet. Upplägget har använts tidigare i NRA Flyg 2010 med gott resultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.