Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NOx-rening av rökgaser från pelletsverk - utvärdering av två möjliga alternativ

Diarienummer
Koordinator SP ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utvärdera två möjliga tekniker (LoTOx respektive SCR) för reduktion av NOx-utsläpp från rökgaser, med målsättningen att identifiera den mest lämpade reningstekniken för eventuella framtida installationer i pelletsverk. Relevanta egenskaper på rökgaserna har sammanställts, platsbesök genomförts och i samarbete med experter och leverantörer har väl definierade processkoncept arbetats fram. På grund av brister i kunskapsläget kring LoTOx kan det i nuläget enbart rekommenderas att SCR-installationer övervägs på utvalda pelletverk.

Långsiktiga effekter som förväntas

LoTOx-tekniken bedöms inte i nuläget vara redo för fullskaleinstallation med de framtagna processkoncepten. Förhoppningsvis medför projektet att framtida arbete kring LoTOx planeras och genomförs så att osäkerheterna kring teknikens gångbarhet kan redas ut. Processkoncept för SCR-installationer har i projektet tagits fram. Installation av SCR-anläggningar bedöms i nuläget vara intressant att fortsatt utvärdera för i första hand två av pelletsverken, och projektet förväntas underlätta fortsatt arbete i.o.m. att kritiska aspekter för de olika teknikerna identifierats.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med personal på LKAB samt med leverantörer och experter inom SCR- och LoTOx-området. Detaljerade processkoncept, ekonomiska kalkyler och nyttoanalyser har arbetats fram. Styrkor, svagheter, risker och möjligheter för varje teknik har diskuterats och analyserats utifrån bl.a. tekniska, energimässiga och miljömässiga (extern miljö samt arbetsmiljö) aspekter. Detta arbete ska underlätta bedömningen av vilken av teknikerna som överlag är mest lämpad för installation i LKAB:s pelletsverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02612

Statistik för sidan