Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt Svensk Gruv- och Metallindustri

Diarienummer
Koordinator ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG - Enetjärn Natur AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Enetjärn Natur, SveMin, Jernkontoret och Tailings Consultants Scandinavia har gemensamt lagt grunden för ett svenskt nätverk inom ekologisk efterbehandling, EkoNätet. Projektet har kopplat samman olika sektorer som idag arbetar med, eller avser att arbeta med, ekologiskt och socialt inriktad efterbehandling. Genom projektet har det varit möjligt att visa upp vilka olika värden som är möjliga att skapa vid efterbehandling av f.d. industrimark eller i anslutning till pågående industriverksamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

EkoNätet har bidragit till ökad kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsöverföring. Genom de olika aktiviteter som genomförts inom projektet har nya kontaktytor skapats mellan aktörer från olika branscher och organisationer. Vidare har en utredning för att undersöka hur EkoNätet skulle kunna vara en del av ett bredare nätverk för frågor som näringslivsfrågor kopplade till naturkapital, biodiversitet och ekosystemtjänster (Business@Biodiversity) genomförts. Detta har resulterat i en handlingsplan för framtida vidareutveckling av EkoNätet.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt det upplägg som presenterades i ansökan och genomfört alla planerade aktiviteter. Den inledande workshopen var ett viktigt första steg för att samla in kunskap från utvalda nyckelpersoner. Senare i projektet genomfördes ett större seminarium och fältbesök som lyckades samla en bred målgrupp med olika ingångar till frågorna. Projektet har utöver dessa aktiviteter även undersökt lösningar för en IT-baserad plattform, vilket kommer vara en bra grund om man i framtiden väljer att utveckla en mer avancerad hemsida än den som tagits fram inom projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01289

Statistik för sidan