Nätverk för nyttiggörande av forskning inom transporteffektivitet

Diarienummer 2015-06715
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med nätverksprojektet har varit att studera hur man kan stärka forskningsmiljöers kunskapsutbyte med industri/myndigheter genom att arrangera mötesplatser såsom workshops samt internat kopplat till doktorandkurser. Detta har gjorts i form av dialog med befintliga nätverk (LENS samt RESCOPE) samt bred dialog med forskare inom CLOSERs partnerskap, samt arrangerandet av en nätverksträff. Det har även gjorts en initial kartläggning av forskningsmiljöer relaterade till transporteffektivitet, för att identifiera spetskompetenser och nätverksmöjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är en utvärdering av hur ett forskningsnätverk skulle kunna bidra till att få ut forskningsresultat samt hur nätverk kan utvecklas vidare. Resultatet av förstudien visar att en fortsättning av detta nätverk genom att permanenta nätverksträffar med olika tematiska inriktningar skulle vara väldigt värdefullt för unga forskare specifikt, pga deras begränsade möjligheter till nätverk utanför befintliga projekt. Men, även för att adressera behov från industri & myndigheter samt skapa ökad förståelse hos industri och myndigheter för forskningsresultat.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har det hållits dialog med nätverken LENS och RESCOPE för att diskutera förutsättningar och samverkan (vilket också har skett), utförts en initial kartläggning av forskare inom området transporteffektivitet på högskolor och universitet i Sverige, samt utförts en nätverksträff för unga forskare och seniora representanter från industri, myndigheter och akademi. Detta har varit ett mycket bra upplägg och resultaten tas med i en ansökan av finansiering av vidareutveckling av detta nätverk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.