Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Nätverk för mätning av sociala effekter

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FRYSHUSET
Bidrag från Vinnova 286 662 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit att utforska förutsättningar och behov för att stärka och utveckla kompetens om praktiskt arbete med effektmätning med Nätverket för mätning av social effekter som bas. De frågeställningar som vi fokuserat på är: Hur kan vi säkerställa en bredare spridning av kunskap inom området för effektmätning? Hur kan vi tillgängliggöra kunskap och resurser till fler med bibehållen inriktning tvärsektoriellt, oberoende, öppet och med fokus på att lära av varandras praktiska erfarenheter? En full behovsanalys har genomförts och bifogas nedan.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien som nu genomförts har utforskat förutsättningarna för att stärka och utveckla kompetens om praktiskt arbete med effektmätning, med Nätverket för effektmätning som bas. Nätverkets medlemmar vill fortsätta utveckla en oberoende och tvärsektoriell arena för diskussion och utbyte av praktiska erfarenheter om effektmätning. I korthet kan man konstatera att det finns ett tydligt behov och en stark efterfrågan av en samlad kunskapshub för effektmätning i Sverige. Effekten från analysen är att en projektledare har utsetts och arbetar vidare med rekommendationerna.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts under hösten 2018 och en bit in i 2019. Under oktober och november lades fokus på informationsinhämtning i enkätform och ett antal djupintervjuer (14 st). Under januari 2019 sammanställdes och analyserades det insamlade materialet och den 8.e februari presenterades det första utkastet för Nätverket för mätning av sociala effekter och ytterligare in-put samlades in genom en workshop där Nätverket tillsammans fick arbeta med att ta fram rekommendationer för vägen framåt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03129

Statistik för sidan