Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nätverk automatiserad körning reglering

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 946 000 kronor
Projektets löptid juni 2023 - maj 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet nätverk automatiserad körning (AD) reglering syftar till att stärka innovationsförmågan inom automatiserad körning genom att bringa klarhet som rör nuvarande och kommande nationella och internationella regelverk. Syftet med detta projekt är att stödja företag att avancera på denna mycket konkurrensutsatta arena och erbjuda myndigheterna värdefulla insikter om hur branschen resonerar och tolkar reglerna. Rundabordssamtal med ett brett partnerskap erbjuder ett neutralt forum och ett unikt tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan parterna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att strategiskt stärka Sveriges position inom innovation och göra Sverige till en inflytelserik aktör i policy- och regelutvecklingen i automatiserad körning (AD) genom att bl.a. öka kunskapsnivån om AD-reglering bland aktörerna. Resultatet kommer att ha en positiv inverkan på AD-ekosystemet genom att främja snabbare teknikutveckling och göra fordon säkrare. Det skulle på sikt kunna stödja regelverk- och policyutveckling inom EU, möjliggöra teknik- och tjänsteutveckling och göra Sverige till en mer attraktiv marknad för internationella aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsprocessen bygger på kvartalsmöten för att bringa klarhet till regelintressenter (AP1 The Forum). Diskussionerna är uppbyggda under fyra teman med stöd av inhämtad kunskap från expertgruppen (WP2 The Learning): 1) Praktisk tolkning och vägledning av nya och befintliga regelverk, 2) inspel till nya internationella regelverk och 3) svenska regelverk, samt 4) förberedelse för infrastrukturanpassning. AP2 The Learning har forskning i fokus och kommer att analysera de fall som tagits upp vid möten, samt göra en kartläggning av kommande och pågående AD-regleringsinitiativ.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2023

Diarienummer 2023-01169

Statistik för sidan