Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer

Diarienummer 2016-04946
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Energiteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 334 800 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet knyter samman de sex befintliga innovationsplattformarna i Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm i en samverkansprocess som syftar till att stärka de enskilda plattformarnas innovationsarbete och att bygga ett gemensamt horisontellt och vertikalt lärande. Målet för projektet är att effektivt sprida erfarenheter, lärdomar och lösningar för att undanröja hinder, bygga kapacitet och strukturer för innovationsledning för en hållbar utveckling av städer.

Förväntade effekter och resultat

Den samlade kunskapen och erfarenheterna ska bidra till att medskapande innovationsprocesser och innovationsledning utvecklas till nya verktyg för hållbar stadsutveckling. Som stöd för detta utvecklas fler plattformar för en snabbare omställning, där systemstöd och organisatoriska strukturer för proaktivt hantera samhällsutmaningar har utvecklats. Ny forskningsdisciplin kring städer och innovation utvecklas och en ökad samverkan mellan olika nationellt och regionalt verksamma aktörer samlas i utvecklande nätverk eller nationell organisation/plattform.

Planerat upplägg och genomförande

Under 2016-2018 koordinerar och arrangerar Samverkansprojektet lärandemöten, forskningssamverkan, publika event och träffar på teman som; policylab, värdeberäknings- och finansieringsmodeller, innovationsfond, internationalisering för lärande, planerings- och beslutsprocesser som plattform för innovation samt ICT, digitalisering som stöd för smarta hållbara städer. Projektet kommer att producera en delrapport och en slutrapport inkl. en agenda för innovation som verktyg för hållbar stadsutveckling, samt medverka i publika seminarier, konferenser och nätverk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.