Nationell kratftsamling för Transpor år 2050-förväntad CO2-reducering med 60%, nollvision i trafiken

Diarienummer 2012-01876
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Affärsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomlysning av flera ( >40) olika rapporter och agendor har genomförts och använts som bakgrundunderlag eller direkta referenser in i arbetet som genomförts genom 4 work shops och ett stort antal projektgruppsmöten. Arbetsmetoden för de 4 stora workshops som genomförts var Back-casting och modellen ISIS (A AtKisson / J Holmberg). Ca 25 organisationer och ca 6 FoI-agendor har varit delaktiga vilket gett en kompetensbredd och djup som varit nödvändig för projektets genomförande. Därigenom har samsyn erhållits mellan många olika organisationer inom svensk transport.

Resultat och förväntade effekter

En rapport som beskriver denna agendas resultat är under framtagning för publik spridning. Parterna är enade kring att rapporten är på lagom nivå. Avsikten har aldrig varit att beskriva varje ingående transportslag eller trafikslag specifikt. En fortsättning kommer att planeras med de parter som deltagit och agendans parter har fått flera frågor avseende deltagande i eller skapandet av ett Strategiskt Innovations Område (SOI). Beslut tas under hösten 2013 om fortsättning.

Upplägg och genomförande

Bra process för dessa komplexa frågor. Back-casting och 4 work shops var uppskattat och många ville gärna göra om processen då man förstod dess fulla potential. Fokus har blivit lite förskjutet till vägtransporter även om alla transportslag har varit delaktiga. Flygsektorn är dock mycket ringa berörd. Tankar finns dessutom på att en fortsättning bör ha med medverkande från fler olika grupperingar. Tex ungdomar, rörelsehindrade, kvinnor osv borde varit mer representerade, vilket projektgruppen tar med sig inför en eventuell fortsättning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.