Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell GIS-analys av potentialen för lönsam skötsel av frivilligt skyddade naturvårdsskogar

Diarienummer
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 217 600 kronor
Projektets löptid maj 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att beskriva skogar i Sverige med målklass Naturvård Skötsel (NS), en skyddsform som är frivillig och ingår därmed inte i systematiska nationella sammanställningar. Ett tillhörande fråga har varit hur (nödvändig) skötsel av dessa arealer ska kunna uppnås. Den kunskap som skapats kring NS-skogar kommer kunna vara till stor nytta för skogsbrukets fortsatta arbete med att stärka naturvården i svenskt skogsbruk.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades producera kunskap för att beskriva NS-skogar i Sverige och visa på generella slutsatser om lönsamheten i att genomföra, naturvårdande, skötsel av dessa skogar. Projektet har visat på en metodik för att beskriva NS-skogar och därefter visat på lönsamheten i åtgärder av dessa bestånd. Förväntningen är att denna metod ska kunna tillämpas i större skala för att på det sättet bidra till att NS-åtgärder utförs vilket gynnar avsedda värden och samhällsnyttan av skogsbruk.

Upplägg och genomförande

Metodiken som utvecklades och tillämpades kombinerade skoglig expertis från Skogforsk och expertis på systemanalyser från IIASA med data från svenska skogsbolag. Metodiken gav goda möjligheter att beskriva NS-skogar med grundläggande skoglig information och fritt tillgängliga kartmaterial. Detta gav en grov indelning, vilket är det som huvudsakligen efterfrågas, för dessa skogar. Detaljerade analyser är endast möjliga att genomföra i fältinventeringar men projektets metodik kan visa på områden lämpade för denna inventering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 juni 2017

Diarienummer 2017-02815

Statistik för sidan