Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

National Diabetes Focus Team

Diarienummer
Koordinator Medeon Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 276 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Diabetes Samverkan Sverige (DSS) syftar till att öka innovationskraften inom diabetesområdet nationellt genom att på ett systematiskt sätt samla aktörer brett inom området. DSS finns nu regionalt i Syd, Väst, Öst och Nord. Antal organisationer, enkätsvar och muntlig återkoppling bekräftar att projektet uppfyllt sina mål och nått sina syften. Flera nya relationer mellan aktörer har etablerats under året.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ca 135 personer från olika discipliner och från ca 45 organisationer har under 2017 medverkat aktivt i samband med nätverkets sju möten. Totalt är ca 70 organisationer med 158 personer anslutna till DSS. En kommunikationsplattform har etablerats. I enkätundersökning har frågan om mötena och aktiviteterna bidrar till ökat kunskaps- och informationsutbyte inom diabetesområdet resulterat i en genomsnittlig tillfredställelse på 4,0 av 5 - dvs. "I stor omfattning". Ytterligare konkreta samarbeten mellan aktörer inom DSS är högst troliga.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med hjälp av en web-baserad kommunikationsplattform och systematiskt arrangerade möten regionalt och nationellt jämte kunskapsspridning efter mötena. De regionala noderna (Syd, Väst, Öst och Nord) har bidragit till en systematisk struktur för genomförande med bibehållet nationellt perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04208

Statistik för sidan