Multiskal material simulerig av HVDC kabel isolation

Diarienummer 2015-06557
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Mobility of individuals for innovation

Syfte och mål

Syftet med det här projektet har varit att göra det möjligt för Mikael Unge att tillsammans med KTH forskare fortsätta att etablera material simuleringar inom dielektriska polymerer för att bättre förstå isolations egenskaper av dessa material. Projektet har resulterat i 2 tidskrift publikationer med ny kunskaper om isolations förmågan hos polyeten och dess nanokompositer. Mikael Unge har också varit inbjuden/key-note talare vid IEEEs konferens ICD 2016.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från de beräknings studier som har gjorts på polyetens semikristallina struktur är de första i sitt slag, ingen har tidigare räknat på elektronstruktur för så stora polymera system. Resultaten kan användas för att tolka nya experimentella resultat om morfologins betydelse. Resultaten om nanopartiklar i polyeten är de första i sitt slag som inte använder anpassnings parametrar. Den föreslagna modellen kan komma att användas för att förstå hur nanopartiklar i isolerande polymerer skall optimeras för bästa effekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av Mikael Unge och forskare på KTH. Mikael har haft kontor på avdelningen för Polymer Material. 2 doktorander har varit inblandade. Planen var också att examensarbetare skulle knytas till projektet. Delar av målen har nåtts (DFT simulering av semikristallina polymerer) medan andra nått ända fram (långa tidsskalor). Projektet har dock kunnat bidraga signifikant till studierna om nanopartiklar i polyeten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.