Mot Ökad Krishanteringsförmåga i en Allt komplexare och föränderlig värld

Diarienummer 2018-03827
Koordinator Lunds universitet - LUCE
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla ett utbildningskoncept som kan bidra till att stärka och effektivisera krishanteringsförmågan hos offentliga aktörer på olika nivåer i det svenska samhället. Målet är att utveckla ett kurspaket på teman inom krishantering där kunskapsbehov har identifierats hos/av ett antal offentliga aktörer och där Lunds univ har expertis och bedriver aktiv forskning. Att kunna erbjuda yrkesverksamma möjligheten till fördjupningar på avancerad nivå tros starkt kunna gynna krishanteringsarbetet inom svenska kommuner och myndigheter.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat projektgenomförande innebär att vi lyckas höja kompetensnivån hos yrkesverksamma och bidra till att skapa en professionalisering inom krishanteringsområdet. Samtidigt kan deltagande i kurserna skapa ett nätverk mellan kursdeltagarna, och även med universitetet, vilket kan ge ytterligare nytta i framtiden inom ramen för både forskning och undervisning.

Planerat upplägg och genomförande

Uppstart förväntas vara i nov 2018 med inledande behovskartläggning samt utveckling och framtagning av generellt pedagogiskt upplägg samt specifika och anpassade kurspaket. Genomförande av pilotkurserna sker under våren/hösten 2020 och slutlig utvärdering genomförs under hösten 2020 Projektavslut 30 oktober 2020. AP 1, Projektledning AP 2, Detaljerad behovsanalys AP 3, Utveckling av kurspaket, 4 teman AP 4, Genomföra pilotkurser AP 5, Lärande & utvärdering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.