Mot en trådlös intensivvård

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Genomförbarhetsstudier 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att introducera trådlösa länkar för sensordata i en intensivvårdsmiljö. Detta skulle i första hand medföra en ökad rörelsefrihet för vårdpersonal och underlätta vid förflyttning av patienten. Inom den genomförda förstudien har konceptet framgångsrikt utvärderats genom att implementera en trådlös plattform för timdiuresmätning, avsedd för prekliniskt bruk inom samarbetsparnas pågående forskning.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i en prototypplattform för trådlös överföring av signaler från medicinska sensrorer. Platformen har uppnått en mognad som lämpar den för användning i pågående prekliniska forskningsprojekt som bedrivs av projektparterna. Prototyparbetet har även bidragit till en kunskaps- och idébildning som resulterat i att en ny plattform börjat utvecklas, med målsättningen att utfylla de rigorösa kliniska certifieringskrav som ställs på denna typ av medicinteknisk utrustning.

Upplägg och genomförande

Förstudien har bedrivits i nära samarbete mellan projektparterna. Det praktiska implementationsarbetet har delvis utförts av fem sista-års-studenter i en medicinteknisk utbildning vid University of British Columbia. Att involvera skickliga och motiverade studenter i projektet har möjliggjort att det kommit längre än vad som annars varit möjligt inom inom givna tids- och budgetramar, samtidigt som det gett studenterna möjlighet att arbeta inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.