Morgondagens primärvård

Diarienummer 2015-05992
Koordinator Västerbottens läns landsting - Landstingshuset
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Planering hösten 2015

Syfte och mål

Parterna har ökat förståelsen för varandras ekosystem. Nyskapande lösningar har formats för kontakt, kommunikation och nya arbetssätt inom primärvården. Vi har undersökt förutsättningarna för, testat och utvecklat a) tillämpbara modeller för hur en strukturerad process för innovation i partnerskap kan ske i landstingen b) start till en ekonomisk modell som både synliggör och ger möjlighet till fördelning av värden som skapas. En stabil grund har lagts för hur potentialen i framtidens digitala hälsostöd kan tillvaratas med modern teknik - som patienterna uppfattar som självklar

Resultat och förväntade effekter

Vår slutsats är att 1. Partnerskap är framtiden 2. Landstingen behöver en strukturerad och skalbar modell för hur innovationsarbete praktiskt ska bedrivas i partnerskap 3. Dagens ersättnings- och fördelningsmodell är ett direkt hinder för såväl utveckling av som implementering av innovationer samt partnerskap. Arbetet ligger i linje med de utmaningar som identifierats nationellt tidigare, t.ex. i utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2). Projektet bryter samtidigt ny mark bortom denna utredning och öppnar upp för nya lösningar för att optimera utfallet av innovativ sjukvård.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes med parallella arbetspaket för att säkerställda en noggrann och utförlig genomlysning av respektive område. Aktiviteterna har bestått av research, intervjuer med patienter och anställda inom landstingen, workshops, litteraturgenomgångar och kvalitativa analyser. Det positiva och stora värdet av den tvärfunktionella kompetens som de olika samarbetspartnerna representerat, har gett ett mångfacetterat angreppssätt, i såväl analys som i framtagandet av lösningar. Transparens och förtroende har varit kärnan i partnerskapssamarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.