Morgondagens kommunala vattenrening-en produktionsanläggning för nyttigheter

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 850 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Genom att visa på metoder och tekniker för att producera bioenergi samt återvinna vatten samt näringsämnen ur kommunalt avloppsvatten har projektresultaten starkt bidrtagit till att uppfylla de uppsatta målen inom programmet Utmaningsdriven Innovation: 1 Grön och socialt hållbar tillväxt, 2. Lösningar säljs på en internationell marknad 3. Nya affärsmöjligheter skapas liksom radikala kostnadsbesparingar. 4. Sverige stärker sin attraktivitet som forsknings- och innovationsland. 5. ökat svenskt deltagande i EUs forskningsprogram Horizon 2020.

Resultat och förväntade effekter

Utafallet mot de förväntade effekterna är kortfattat följande: 1. Våra lösningar bidrar starkt till att hushålla med våra resurser. 2. Biogasdelen marknadsförs redan nu på Kinamarknaden. Vi har lanserat konceptet för vattenåtervinning på flera konferenser i Europa. Chile, Indien och Kina. 3. En produktionsanläggning för nyttigheter ger nya intäkter från återförsäljning av vatten, energi samt näringsämnen. 4. Xylem har investerat 25 MSEK i FoU på Sjöstadsverket och VTT kommer att utföra försök där. Anglian Waters har valt vårt upplägg. 5. IVL koordinerarar EU-projektet R3Water.

Upplägg och genomförande

Projektets framdrift har varit mycket god och många viktiga steg på vägen mot vår vision och mål om att utveckla dagens reningsverk till resurseffektiva produktionsenheter för näringsämnen, bioenergi och återvunnet vatten har tagits. Detta hade inte varit möjligt utan detta projekt. Samarbetet mellan parterna har också utvecklats starkt samtidigt som respektive organisations egen expertkompetens har kunnat fördjupas. Allokeringen av resurser för projekt gick i början långsamt men en effektiv inhämtning av förseningen lyckades väl.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01243

Statistik för sidan