Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Möjliggörande av framtidens volymproduktion av kompositer i Sverige

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 493 750 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2017-03077sv.pdf (pdf, 318 kB)

Syfte och mål

En central del i denna förstudie har varit att undersöka och förstå de tekniska och affärsmässiga processer och mekanismer som möjliggör förutsättningarna för att producera kompositer som möter fordonsindustrins behov gällande volym, kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta har gjorts genom att kartlägga nuläget inom svensk kompositindustri (med fokus på processer för strukturella kompositer) och genom att undersöka lyckade satsningar internationellt. Målet på sikt är att Sverige ska etablera en framskjuten position inom rationell och effektiv produktion av kompositer.

Resultat och förväntade effekter

Det finns mycket kompetens på alla nivåer inom kompositsverige, men i nuläget saknas samordning, struktur och förutsättningar för att mindre företag ska kunna etablera sig inom området och expandera. En nationell satsning på svensk kompositindustri med fokus mot automation och volymproduktion rekommenderas. Exempel på specifika områden som kräver mer insats är: Metodik för kvalitetskontroll; Simuleringsmetodik för hela kedjan från design till slutprodukt och krocksimulering; Effektiva system för återvinning och netshape-produktion.

Upplägg och genomförande

Projektet koordinerades av Swerea SICOMP med stöd av Swerea IVF och Innovatum, samt stöd och styrning av deltagande industriparter: Inxide, Volvo Cars, NEVS, Composite Design, SSAC och FKG. Inledningsvis genomfördes en bakgrundsstudie för att identifiera nuläget i Sverige och lyckade satsningar från exempel i andra länder. Därefter gjordes en inventering av behovsbilden i den kompletta värdekedjan. Som ett led i detta arbete anordnades en öppen workshop med 30 st deltagare från industri och akademi, och en enkät togs fram som underlag vid diskussioner med 15 st företag i branschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2017-03077

Statistik för sidan